Całodzienna zabawa w cenie jednego biletu!

Regulamin Konkursów Facebook

 

 1. Organizatorem Konkursów na stronie Pomerania Fun Park w serwisie Facebook pod linkiem
  https://www.facebook.com/pomeraniafunpark/ jest właściciel Pomerania Fun Park („Park Rozrywki”) oraz administrator fanpage’a na Faceboooku – Markhen+ Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Marek Różewski z siedzibą w Pyszka 4, 78-113 Dygowo, NIP: 7771296025, REGON: 630782035, e-mail: kontakt@parkpomerania.pl, tel. +48 880 158 719 („Pomerania Fun Park”). Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator. Udział w Konkursach jest nieodpłatny oraz dobrowolny.
 2. Czas trwania (ogłoszenie i termin rozstrzygnięcia) Konkursów podawany jest każdorazowo na fanpage’u Pomerania Fun Park w treści postów konkursowych. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursów, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursów na fanpage’u Pomerania Fun Park pod postem konkursowym.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook i korzystająca z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator ani jego pracownicy.
 4. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie najlepszych autorskich odpowiedzi, w ilości każdorazowo ogłaszanej w treści postów konkursowych na fanpage’u Pomerania Fun Park na zadanie lub pytanie podawane każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage’u Pomerania Fun Park – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Na pytanie lub zadanie Uczestnicy mogą udzielić odpowiedzi poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. W szczególnych przypadkach, np. prace plastyczne – może być konieczne osobiste dostarczenie pracy do siedziby Parku- taka informacja będzie podawana w treści posta konkursowego. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich. Odpowiedź należy umieścić w postaci komentarza pod postem konkursowym.
 5. Rodzaj wygranej w Konkursach będzie każdorazowo ogłaszany w treści postów konkursowych na fanpage’u Pomerania Fun Park. Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 6. Nagrody opisane w pkt. 5 przyznawane będą autorom najlepszych odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe przez wyznaczoną przez Organizatora komisję, wedle subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonych w czasie trwania konkursu (spośród których zostaną wyłonione najlepsze odpowiedzi) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
 7. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez udzielenie odpowiedzi, o której mowa w pkt.4. mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na Facebooku Pomerania Fun Park.
 8. Zadaniem komisji jest subiektywna ocena odpowiedzi oraz wybór nagrodzonych prac na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi odpowiedziami. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagród. Treść nagrodzonych odpowiedzi może zostać nieodpłatnie opublikowana/rozpowszechniana publicznie przez Organizatora w Internecie, w tym na portalach społecznościowych (fanpage’ach Pomerania Fun Park), stronie internetowej www.parkpomerania.pl, oraz wykorzystana w celach promocyjnych i marketingowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem Pomerania Fun Park do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy.
 9. Przyznane nagrody zostaną wydane autorom najlepszych odpowiedzi w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników na Facebooku Pomerania Fun Park, po uprzednim kontakcie Organizatora z autorem najlepszej odpowiedzi poprzez serwis Facebook, w kasach biletowych Parku Rozrywki, chyba że możliwe będzie wydanie nagrody poprzez przesłanie jej w wiadomości e-mail. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, bowiem przy wydaniu nagrody w kasie biletowej Parku Rozrywki nastąpi weryfikacja tożsamości osoby odbierającej nagrodę za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 10. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.
 12. Zgodnie z regulaminem Facebooka, Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator).
 13. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
 14. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 15. Reklamacje związane z Konkursami mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres kontakt@parkpomerania.pl, z dopiskiem “Reklamacja Facebook” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 100 dni od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy Reklamacji.
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 17. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://parkpomerania.pl/regulamin-konkursow-fb
Pomerania Fun Park