Całodzienna zabawa w cenie jednego biletu!

Regulamin Parku Rozrywki Pomerania Fun Park

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Pomerania Fun Park (dalej: „Park Rozrywki”) położony w miejscowości Pyszka (gmina Dygowo) jest obiektem sportowo – rekreacyjnym.

2. Każda osoba korzystająca z Parku Rozrywki (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu, jak również zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a wejście na teren Parku Rozrywki oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Z Parku Rozrywki mogą korzystać:

a/ osoby pełnoletnie,

b/ osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

4. Wejście do Parku Rozrywki jest możliwe wyłącznie w godzinach i dniach jego otwarcia. Kasy Parku zamykają się na godzinę przed końcem działania Parku.

5. Zarządca zastrzega możliwość zmiany godzin otwarcia lub czasowego zamknięcia Parku Rozrywki. O zmianie godzin otwarcia lub czasowym zamknięciu zarządca poinformuje na stronie internetowej www.parkpomerania.pl oraz przy punktach kasowych przy wejściu do Parku Rozrywki. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

6. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności w przypadku burz, intensywnych opadów śniegu, deszczu, gradu lub silnego wiatru zarządca zastrzega możliwość czasowego unieruchomienia lub całkowitego wyłączenia z użytku atrakcji w Parku Rozrywki.

7. Czasowe unieruchomienie lub całkowite wyłączenie z użytku atrakcji lub urządzeń w Parku Rozrywki z uwagi na siły wyższe, siły natury, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz ze względu na przerwy w dostawach prądu, wody i innych mediów oraz wydarzeń niezawinionych z winy Zarządcy lub pracowników Parku Rozrywki nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestnika, w tym żądania zwrotu kosztów całkowitych lub częściowych biletu wstępu.

8. Na terenie Parku Rozrywki, na parkingu jak i terenach przyległych do terenu Parku Rozrywki działa system monitoringu. Uczestnik wchodząc na teren Parku Rozrywki ma tego świadomość i wyraża zgodę na monitoring.

II. BILETY WSTĘPU

1. Prawo wstępu do Parku Rozrywki mają wyłącznie osoby, które posiadają ważny bilet wstępu oraz opaskę. Bilet wstępu uprawnia do jednorazowego wejścia na teren Parku Rozrywki.

2. Rodzaje biletów wraz z cennikiem oraz dostępnymi ulgami i zasadami ich przyznawania są każdorazowo publikowane na stronie www.parkpomerania.pl oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Parku Rozrywki.

3. Bilet wstępu uprawnia uczestnika do korzystania wyłącznie z atrakcji przypisanych do danego biletu.

4. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania biletu wstępu oraz opaski przez cały okres ich pobytu na terenie Parku Rozrywki. Pracownicy Parku Rozrywki są uprawnieni do kontroli biletów wstępu.

5. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Parku Rozrywki, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji przez Uczestnika. Ponowne wejście na teren Parku Rozrywki jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu wstępu. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy lub pracownika Parku Rozrywki.

6. Zarządca, pracownicy oraz pracownicy ochrony Parku Rozrywki są uprawnieni do usunięcia z terenu Parku Rozrywki osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu lub naruszają regulamin Parku Rozrywki lub przepisy powszechnie obowiązujące. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku braku stosowania się do zaleceń pracowników Parku Rozrywki.

7. Usunięcie Uczestnika z terenu Parku Rozrywki z przyczyn opisanych w ust. 6 nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestnika.

III. KORZYSTANIE Z ATRAKCJI W PARKU ROZRYWKI

1. Szczególne zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach.

2. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności pracownika Parku Rozrywki obsługującego dane urządzenie, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych.

3. Pracownik Parku Rozrywki ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Parku Rozrywki.

4. W przypadku wszystkich atrakcji na terenie Parku Rozrywki obowiązują szczególne przepisy dotyczące odpowiedniego wzrostu, wagi, wymaganego wieku i stanu fizycznego. Zarządca lub pracownik Parku Rozrywki jest upoważniony do wykluczenia ze względów bezpieczeństwa poszczególnych osób w szczególności ze względu na wiek, wzrost, wagę, budowę ciała lub ograniczenia psychiczne lub fizyczne z możliwości korzystania z danej atrakcji.

5. W przypadkach o których mowa w ust. 3 i 4 wyłącza się możliwość żądania zwrotu lub obniżki ceny biletu wstępu.

6. Zabrania się wchodzenia i nachylania do zagród zwierząt mieszkających na terenie Parku, a także dotykania lub drażnienia zwierząt. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem może być niebezpieczny i odbywa się na własną odpowiedzialność odwiedzającego.

IV. PARKING

1. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki

umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.

2. Parkowanie na terenie Parku Rozrywki jest możliwe jedynie w wyznaczonym do tego miejscu na placu przed bramą główną do Parku Rozrywki.

3. Pojazdy zaparkowane w nieprawidłowy sposób, w szczególności utrudniające innym Uczestnikom komunikację lub blokujących drogę ewakuacyjną zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu.

4. Parking na terenie Parku Rozrywki jest niestrzeżony, monitorowany oraz płatny według cennika na stronie www.parkpomerania.pl oraz w kasach biletowych. Opłata za parking jest jednorazowa na cały dzień postoju.

5. Zarządca Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i kradzieże pojazdów zaparkowanych na parkingu jak i rzeczy pozostawione w pojazdach niespowodowane z winy Zarządcy lub pracowników Parku Rozrywki. Wszelkie szkody spowodowane winą Zarządcy lub pracowników Parku Rozrywki muszą zostać zgłoszone do Kierownictwa Parku przed odjechaniem z parkingu.

6. Po zaparkowaniu pojazdu a przed jego opuszczeniem konieczne jest zamknięcie okien, drzwi oraz zaciągnięcie hamulca ręcznego.

7. Każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi i ochrony parkingu oraz do znaków pionowych znajdujących się na parkingu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku Rozrywki Uczestnicy przebywający w Parku Rozrywki mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń zarządcy i pracowników Parku Rozrywki.

2. Obowiązek bezwzględnego podporządkowania się przez Uczestnika zaleceniom bezpieczeństwa i porządkowym dotyczy również zaleceń wydawanych przez pracowników ochrony Parku Rozrywki.

3. Uczestnicy przebywający w Parku Rozrywki odpowiadają za szkody wyrządzone wskutek ich działania lub zaniechania, w tym w szczególności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu lub zaleceń pracowników Parku Rozrywki.

4. Zarządca Parku Rozrywki, ani pracownicy Parku Rozrywki nie świadczą opieki nad małoletnimi. Osoby, pod których opieką znajdują się małoletnie dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Parku Rozrywki i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

5. Osoby, pod których opieką znajdują się małoletnie dzieci odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

6. Zarządca Parku Rozrywki nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu lub zaleceń pracowników Parku Rozrywki.

7. Park Rozrywki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki jak również w jego otoczeniu, na parkingach i w innych miejscach przylegających do terenu Parku Rozrywki.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz na terenie Parku Rozrywki:

wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Rozrywki,

palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc,

zanieczyszczania lub zaśmiecania a także niszczenia zieleni,

wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników towarzyszącym osobom niepełnosprawnym,
sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody zarządcy Parku Rozrywki.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Park Rozrywki zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi w Parku Rozrywki.

2. Nowy regulamin będzie obowiązywał od chwili opublikowania na stronie internetowej www.parkpomerania.pl oraz na terenie Parku Rozrywki.

Pomerania Fun Park