Całodzienna zabawa w cenie jednego biletu!

Umowa agencyjna

Zleceniodawca:

Markhen+ PUB Marek Różewski NIP 7771296025,

prowadzący działalność parku rozrywki Pomerania Fun Park w 78-113 Dygowo, Pyszka 4

 

Agent:
obiekt noclegowy lub biuro podróży podejmujące współpracę ze Zleceniodawcą w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy agencyjnej

 • 1

Przedmiot Umowy

 1. Agent w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów sprzedaży biletów wstępu do Pomerania Fun Park prowadzonego przez Zleceniodawcę poprzez panel Droplabs dostępny na stronie www.parkpomerania.pl
 • 2
 1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy Zleceniodawca nieodpłatnie udostępnia Agentowi panel do sprzedaży oferowanych przez Zleceniodawcę biletów wstępu do Pomerania Fun Park, w celu ich zakupu przez Agenta i ich dalszej od sprzedaży osobom trzecim, dalej „Klientom” przez indywidualny panel sprzedaży Droplabs, za cenę oraz na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie. Agent nie jest upoważniony do zakupu biletów wstępu oraz innych usług poza panelem udostępnionym Agentowi przez Zleceniodawcę na warunkach opisanych w tej umowie. Regulamin panelu Droplabs stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
 2. Agentowi na pośrednictwo w świadczeniu usług na rzecz Zleceniodawcy objętych niniejszą Umową nie przysługuje w żadnym zakresie wyłączność, w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego.
 3. Agent zobowiązuje się do sumiennego i należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interesy Zleceniodawcy. Przy ocenie wykonania obowiązków uwzględnia się zawodowy charakter prowadzonej przez Agenta działalności.
 4. Agent odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub/i nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez samego Agenta, jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a ponadto Agent odpowiada na zasadzie ryzyka za dostęp nieuprawnionych osób trzecich do systemu sprzedaży Zleceniodawcy.
 • 3
 1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Agent zobowiązuje się do nabywania od Zleceniodawcy i dalszej odsprzedaży za pośrednictwem specjalnego systemu sprzedażowego biletów wstępu do Parku Rozrywki Pomerania Fun Park w cenach określonych w panelu dostępu klienta, a następnie ich dalszej odsprzedaży Klientom. W przypadku zmiany cen jednostkowych biletów, informacja na ten temat zostanie zamieszczona bezpośrednio w panelu dostępu klienta. Zmienione ceny biletów względem klientów Agenta obowiązują z chwilą ich wprowadzenia do systemu sprzedaży. W przypadku podniesienia lub obniżenia cen cennikowych,  partnerzy nie mogą korzystać z cen promocyjnych, oferowanych przez określony okres przez Zleceniodawcę jego gościom.
 2. Agent zobowiązuje się sprzedawać Klientom bilety wstępu oraz bilety na inne usługi towarzyszące wyłącznie po cenach wskazanych w systemie sprzedaży. Strony dopuszczają odstępstwa od cen wskazanych w zdaniu 1 niniejszego ustępu jedynie na podstawie wspólnych pisemnych ustaleń ze Zleceniodawcą pod rygorem nieważności, w szczególności w kwestii udzielania Klientom rabatów lub obciążania Klientów dodatkowymi kosztami, które nie wynikają z ustalonych przez Zleceniodawcę cen.
 3. Zapłata przez Agenta na rzecz Zleceniodawcy ceny zakupionych biletów wstępu następować będzie na podstawie wystawionej przez Zleceniodawcę faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Agenta. Zleceniodawca będzie wystawiał fakturę po sprzedaży każdych 10 sztuk biletów wstępu, lub jeśli sprzedaż biletów w miesiącu będzie niższa – raz na zakończenie miesiąca. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Zleceniodawcy. Agent wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniodawcy Faktury VAT pocztą elektroniczną na adres wprowadzony przez Agenta do panelu sprzedaży przy rejestracji konta, a za datą otrzymania faktury przyjmowana jest data wysłania e-maila z załączoną fakturą VAT.
 4. W przypadku braku uregulowania przez Agenta płatności powyżej 7 dni od terminu płatności wskazanego w Fakturze VAT zgodnie z treścią ustępu 3 niniejszego paragrafu, konto Agenta zostanie czasowo (do momentu zapłaty) lub trwale (w przypadku konieczności wszczęcia dochodzenia zaległości płatniczych Agenta na drodze sądowej) zablokowane. Tym samym Agent nie będzie mógł dokonywać zakupu biletów w preferencyjnych cenach oraz nabywać prawa do prowizji.
 5. Agent wystawia fakturę VAT na przysługująca mu wartość brutto prowizji nie rzadziej niż raz w miesiącu, z terminem zapłaty 7 dni, przy czym termin zapłaty zaczyna bieg od dnia następnego po dniu dokonania zapłaty przez Agenta za bilety za okres, który prowizja obejmuje. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Zleceniodawcy.
 • 4
 1. Wynagrodzenie brutto w postaci prowizji przysługujące Agentowi z tytułu wykonywania niniejszej Umowy stanowi procent od wartości brutto biletu wstępu oraz pozostałych usług i jest ustalane wewnątrz platformy z każdym Agentem oddzielnie. Prawo do prowizji przysługuje Agentowi po opłaceniu zakupionych biletów. Agent uzyskuje prawo do prowizji po opłaceniu faktury VAT wystawionej przez Zleceniodawcę, dotyczącą biletów, od których naliczono prowizję.
 2. Poza zapłatą prowizji Agent nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przy wykonywaniu umowy.
 • 5
 1. Agent wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zleceniodawcę zdjęć wizerunku obiektu, które mogą zostać pobrane przez Zleceniodawcę z jego strony internetowej. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację oraz publikację zdjęć w wersji elektronicznej na stronie internetowej parkpomerania.pl
 2. Zgoda powyższa zostaje wyrażona na czas trwania niniejszej umowy i nieodpłatnie.
 • 6
 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie Porozumienia Stron w każdym czasie.
 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Agenta, w szczególności zaległościach w płatnościach powyżej 7 dni od terminu płatności faktury VAT.
 • 7
 1. Agent zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących Zlecającego, na których udostępnienie określonemu podmiotowi nie wyraził zgody w formie pisemnej, uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez względu na ich treść oraz formę udostępnienia („Informacje poufne”). Za Informacje poufne Strony uznają w szczególności informacje o kontrahentach Zlecającego, polityce cenowej, warunkach handlowych (innych niż ceny towarów), technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych i wszelkie dane stanowiące tajemnicę handlową. Informacje poufne nie mogą być przez Agenta ujawniane osobom trzecim ani też wykorzystywane w jakiejkolwiek formie dla celów innych niż związanych z realizacją postanowień umowy. Tajemnicą nie są objęte informacje ogólnie dostępne. Klauzula ta obowiązuje w trakcie trwania niniejszej Umowy, a także przez okres pięciu lat od dnia jej rozwiązania.
 • 8
 1. Spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Strony poddają pod sąd właściwy rzeczowo dla miasta Kołobrzeg.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Aby zawiązać współpracę i zaakceptować Umowę przejdź tutaj: Chcę nawiązać współpracę!

Kontakt w sprawie współpracy:

poczta marketing@parkpomerania.pl

Pomerania Fun Park